Kastvang

Denne bystaten var tidligere hovedstad i Malmbrand, men dvergene, hobbittene og gnomene som bodde i Malmbrand kastet dem ut på grunnlag av rasisme mot bergrasene og sterk favorisering av mennesker. Mye har skjedd siden den gang, mest betydelig skiftet de styresett. Byen styres nå av en adelig familie som rådfører seg med resten av aristokratiet. De fem universitetene som befinner seg i byen sender alle representanter til bystyremøtene, og har vetomakt over bystyret dersom alle universitetene er enige. De fleste er fornøyde med dette styret, og vetomakten har så godt som aldri blitt brukt på grunn av den fremgangen de akademiske representantene har gitt Kastvang.

Kastvang er bygget over ruiner av en eldgammel by, og med sine fem universitet, gratis utdanning og enorme, eldgamle arkiv anses byen som et akademisk og teknologisk høysete i Kramgard.

Etter Kastvangs utkastelse fra den Malmbrandske republikk har man sett en et større fokus på teknologi istedenfor magi. Dette har i senere år ført til at så godt som alle magikere har flyttet fra byen og magi i all hovedsak er ansett som en styggedom. I flere tilfeller har magikere blitt satt i lås og slå av Kastvangs kjetteribekjemperi – etter å ha vist frem sine egenskaper, og magikere gjør klokt i å ikke praktisere innenfor bystatens grenser.

Som følge av den sterke vinden som så godt som alltid herjer bystaten kan man se at de fleste hus har en vegg, mot vinden, som er tykkere enn resten. Denne vinden har også ført til store problemer når de forsvarer seg fra fiender, som var tydelig under Det Store Kaos. Beleirerne plasserte størsteparten av hæren sin i medvind, slik at deres prosjektiler fikk lengre rekkevidde. Soldatene i Kastvang hadde derimot enorme problemer med å skyte tilbake. Kastvang har derfor utviklet skytevåpen som bruker seg av krutt og bly, og har langt større hastighet enn en normal pil.

Våpenfabrikken er en enorm sak hvor alkymister, metallurger og ingeniører arbeider sammen for å produsere skytevåpen. Selv om fabrikken har langt større kapasitet produserer de kun et fåtall musketer, kanoner og pistoler i året, og Kastvang beholder så godt som alle våpnene de produserer. Et fåtall statlige handelsmenn, akkompagnert av flere av Kramgards elitesoldater, reiser rundt i verden og selger disse våpnene i små kvanta til skyhøye priser.

Selv om aristokratiet hovedsaklig består av mennesker kan man se en overrepresentasjon av halv-alver i de akademiske sirklene. Halv-alvene synes å trekkes til denne bystaten.

Kastvangs ridderorden
Løveordenen

Kastvang

Kramgard aslakroedder tanketom